Loading

Postavljanje reklame

0

Uslovi za postavljanje reklame na zgradi

 

Uslovi i način postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji grada Beograda, uređeni su Odlukom o oglašavanju na teritoriji grada („Sl. list grada Beograda“, br. 29/2007, 34/2009, 16/2010 i 44/2014).

Postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje vrši se na osnovu dozvole, koju, za sredstva površine preko 2 m2, na zahtev zainteresovanog lica izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva. Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje i sredstava za oglašavanje na određenim objektima utvrđeni su Pravilnikom o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 27/2009).

Prema članu 52. Pravilnika, podnosilac zahteva za postavljanje sredstava za oglašavanje na zgradi, privremenim montažnim objektima, ogradama, podzidu i drugim objektima iste ili slične namene uz zahtev je dužan da priloži:

1) dokumentaciju koja ga legitimiše kao vlasnika/korisnika, odnosno saglasnost vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje;

2) projekat sredstva za oglašavanje koji izrađuje ovlašćena projektna organizacija i koji je propisno kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;

3) elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje;

4) saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u slučajevima kada se sredstvo postavlja u zoni zaštite ili na zaštićeni objekat;

5) druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.).

Projekat sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstva za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstva na objekat i montaže sredstva za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacija za osvetljena ili prosvetljena sredstva za oglašavanje, sa opisom načina promene reklamnog sadržaja i zamene rasvetnih tela.

 

Preuzeto sa: Paragraf.rs

Podeli
TOP